Waarvoor staat KNV?

Anders dan de traditionele politieke partijen die gebonden zijn aan één nationale politieke ideologie en kleur, is KNV een pluralistische burgerpartij. Dit betekent dat de partij neutraal is en niet gebonden is aan nationale partijvoorschriften.

De visie en de rode draad in het beleid van de partij, en de reden waarvoor onze partijleden zich inzetten, zijn enkel en uitsluitend “alles wat vandaag en in de toekomst van belang is om deLEEFBAARHEIDvoor alle inwoners van Kortenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek, Everberg en Vrebos te blijven garanderen en nog verder te verbeteren”, ook met oog voor de volgende generaties.

Met dit doel voor ogen ijvert KNV voor de bescherming van onze groene en landelijke gemeente, want de druk voor verstedelijking vanuit Brussel en zelfs Leuven is reëel.

KNV vindt dat het bestuur eigentijdser en transparanter moet zijn en er veel meer INSPRAAK van de burgers in het beleid moet zijn, vooraleer belangrijke beslissingen voor Kortenberg genomen worden. Inspraak kan niet zonder correct te informeren en te communiceren. De communicatie naar de burgers moet eigentijds, eerlijk en volledig zijn.

Een duidelijke TOEKOMSTVISIE voor Groot-Kortenberg

Nog steeds is er geen TOEKOMSTPLAN voor Groot-KORTENBERG. De intentie was er wel, want het stond in het Beleidsplan van deze legislatuur. Omdat er geen toekomstvisie is, is Kortenberg intussen nog altijd de speelplaats voor bouwpromotoren, die hier naar believen hun gang kunnen gaan. Meer dan dat, om bouwpromotoren tegemoet te komen, schrikt het beleid er zelfs niet voor terug om creatieve achterpoortjes te gebruiken (zoals de PRIAK methode). Door deze PRIAK methode ingevoerd te hebben, omzeilt het huidig bestuur doelbewust de inspraak-mogelijkheid van de burgers en geeft ze doelbewust vrij spel aan de bouwpromotoren om hun vaak kortzichtige bouwprojecten uit te voeren – en die op geen enkele manier rekening houden met een toekomstplan voor Kortenberg. De impact van deze grote bouwprojecten en de compatibiliteit met de leefbaarheid ervan voor onze gemeente, wordt tot op vandaag dan ook nog steeds op geen enkele manier getoetst.

 • KNV vindt dat het afgelopen moet zijn met het nemen van ondoordachte (en opgedrongen) beslissingen, zonder dat er eerst voldoende studiewerk aan vooraf gaat, zonder oprechte inspraak van de burgers en zonder dat er ook maar enige visie voor de toekomst van Kortenberg bestaat.

 • Een studie “Kortenberg en haar toekomst” is absoluut noodzakelijk om een goed gepland en doordacht beleid te kunnen voeren.

 • Dit toekomstplan is een globaal plan, met een duidelijke visie op ruimtelijke ordening en de samenhang ervan met verkeer, mobiliteit, onderwijs, financiën, ondernemen, middenstand, milieu, waterbeheer, ecologie, energie, sport, cultuur, jeugd- en seniorenbeleid, veiligheid, … Al deze onderwerpen hebben uiteraard hun impact en weerslag op het leven en de leefbaarheid van Kortenberg, op haar inwoners en hun kinderen. Daarom moet elke beslissing voor de voorgenoemde thema’s genomen worden op basis van het toekomstplan en ook getoetst worden aan de Charterprincipes van Kortenberg. Er moet hierbij ook effectief rekening gehouden worden met de ‘draagkracht’ van onze landelijke groene gemeente, en met de maximale zorg voor ieders belangen.

 • Inspraak kan niet zonder correcte informatie open en transparant te delen met de burgers. In de gemeenteraad van Kortenberg wordt helemaal niet gedebatteerd. De antwoorden op vragen van de oppositie, en de reeds genomen beslissingen, worden door de meerderheid vooraf op papier voorbereid en tijdens de gemeenteraad slechts afgelezen. De summiere verslagen van de gemeenteraad in Zoeklicht en op de website, vermelden bewust NIET de vragen de oppositie en de antwoorden hierop. Ongetwijfeld vindt u ook dat dit niet transparant is en niet democratisch is. Nochtans kan het anders. Zoals reeds het geval is in vele gemeenten en steden in ons land kan men de zittingen van de gemeenteraad ‘live-streamen’ en een videoverslag op de website van Kortenberg, of bijv. op YouTube publiceren. Zo wordt wat er in de gemeenteraad besproken wordt voor alle burgers toegankelijk, ook bijv. voor minder mobiele mensen.

Dit is niet nieuw want ‘live-streaming’ wordt reeds in vele gemeenten en steden toegepast. Bijvoorbeeld in Aalter, Oostende, Turnhout, en in Koksijde. Waarom ook niet in Kortenberg?

KNV staat voor TRANSPARANT informeren en wil daarom dan ook dat deze moderne communicatiemiddelen ingezet worden voor de inwoners van Kortenberg.

 • KNV vindt dat alle belangrijke beleidsbeslissingen vooraf moeten getoetst worden aan de Charterprincipes van Kortenberg. Dit geldt zeker voor alle beslissingen met een grote budgettaire impact (belastingsgeld opslorpen) en alle beslissingen die op de één of andere manier een stempel drukken op de gemeente voor de lange termijn. Het is niet voor niets dat zoveel inwoners vrijwillig meewerkten aan de totstandkoming van dit Charter. De al dan niet toepassing van de Charterprincipes mag niet afhangen van individuele dossiers.

Ruimtelijke ordening:

Wonen is een basisbehoefte voor elke mens en een gespreid aanbod voor ieders inkomen en noden is dus noodzakelijk. Een studie naar de woonbehoefte is nodig om een lange termijnvisie te ontwikkelen en hierop andere aspecten zoals mobilitiet, onderwijs, seniorenbeleid, milieu en waterbeheersing op af te stemmen.

Mobiliteit

Een goede, vlotte en veilige bereikbaarheid door de dorpen is nodig voor voetgangers, fietsers en alle verkeer. Ecologische verplaatsingen verdienen te worden aangemoedigd. Deze aanmoediging zal er voor een groot deel vanzelf komen, indien we de infrastructuren voor voet-en fietswegen blijven verbeteren.

 • Samenwerking met de inwoners van de gemeente en ondersteuning van de buurgemeenten en de provincie met hun kennis kan hierbij zeer behulpzaam bij zijn.

 • Om het sluipverkeer te demotiveren moet eveneens dit probleem samen met de buurgemeenten bestudeerd worden. Binnen Kortenberg kunnen we het sluipverkeer beperken door in meer straten het verkeer slechts in één richting toe te laten.

 • Een verhoging van de frequentie van treinverbindingen met betere aanduidingen van vertrek en aankomsturen geeft een verhoging van de verkeersveiligheid.

 • Een hele reeks verbeteringsmaatregelen zijn mogelijk: o.a. zorgen dat vanuit alle hoeken van de gemeente (ook vanuit Vrebos, Zonnewoud …) goede en veilige voet-en fietspaden aangelegd zijn, verlichting op paden. Mobiliteit gaat ook hand in hand met veiligheid. Bijvoorbeeld, een betere bewaking voor veilige fietsstalling aan het station, en andere veiligheidsmaatregelen die een stimulans zijn.

Milieu

Iedereen heeft nood aan een groene omgeving en samen met o.a. ideeën van de inwoners en partners zoals Natuurpunt kunnen we samenwerken tot het groeien en ontwikkelen van een globale groene gemeente waar het aangenaam is vertoeven is voor jong en oud.

Samenwerken met landbouwers en ondernemingen om o.a. aan waterbeheersing te werken en hieromtrent een beleid te ontwikkelen hetgeen er decennia niet is gebeurd.

Milieu stop niet aan de gemeentelijke grenzen natuurlijk en de kennis van de provincie is welkom.

Seniorenbeleid

Volgens de recentste statistieken is de vergrijzing nog niet over de piek heen. De veroudering van de bevolking in de Vlaamse steden en gemeenten zet zich ook in de komende 10 jaar verder. Zowel een verdere stijging van het aantal oudere paren (2-persoonshuishoudens) als van alleenwonende ouderen (1-persoonshuishouden) wordt verwacht.

 • Het is dan ook vanzelfsprekend dat het verder ontwikkelen van alle noden om de oudste generatie in onze gemeente te ondersteunen en te helpen waar nodig is, een belangrijke prioriteit voor het beleid moet blijven. We mogen niet stilzitten maar moeten werken aan een constante stijging van het aanbod aan woonvoorzieningen voor de oudere generaties in onze gemeente. Er moeten nog meer serviceflats en assistentiewoningen komen, maar ook in Kortenberg moeten de nog nieuwere en goedkopere woonvormen voor jong en oud voorzien worden.

 • KNV vindt dat de woonvoorzieningen voor ouderen ook nabij het centrum in elke deelgemeente van Kortenberg moeten gebouwd worden. Hierdoor kunnen mensen zolang mogelijk in hun natuurlijke en sociale omgeving blijven wonen die ze kennen. Ook kunnen de nodige ondersteunende diensten zich beter organiseren voor verplaatsingen naar de mensen om hen de verzorgingen die nodig zijn te kunnen geven. Ook dagopvang en korte verblijven zijn nodig ter ondersteuning van oudere koppels.

Bouw deze serviceflats bijv. in de buurt van een school, creche, warenhuis en je overlapt generaties en biedt de mensen de mogelijkheid aan om dicht bij huis mobiel te blijven en te kunnen winkelen.

Waterbeheersing

In groot-Kortenberg zijn sinds mensenheugenis natuurlijke waterlopen en waterrijke gebieden.We dienen daar zeker rekening mee te houden in vele besluiten op lange termijn.

In steden worden waterlopen terug open gemaakt omdat dit de band met de inwoners versterkt.Een samenwerking met de provincie en , indien nodig, met de buurgemeenten, is aangewezen om de waterbeheersing in kaart te brengen en te beheersen.

De waterproblematiek van Kortenberg kent intussen iedereen. Regelmatige overstromingen, ondergelopen kelders en huizen, modderstromen, straten en rioleringen die het water niet meer aankunnen, schade, miserie, kosten en verlies. Het is een realiteit waar sommige straten en wijken meermaals per jaar mee kampen. Het aantal straten en woningen en tuinen in onze gemeente die erdoor geteisterd worden blijft stijgen. Zelfs het centrum van Kortenberg en in alle deelgemeenten ontsnapt men er de laatste jaren niet meer aan. Dit is nochtans niets nieuw maar wel een gekend oud zeer. Jammer genoeg was dit probleem van de waterbeheersing sinds opeenvolgende decennia en opeenvolgende politieke legislaturen ernstig onderschat en niet prioritair gevonden. Zelfs tot op vandaag ontbreekt nog steeds een globaal plan als oplossing voor de als maar groter wordende waterproblematiek. Het wordt door de meerderheidspartijen nog altijd (en recent nog tijdens een gemeenteraad) openlijk en met gedurfde arrogantie door geminimaliseerd. Vele burgers en wijken slikken en verdragen dit niet langer.

KNV wil dat er eindelijk prioritair en met ernst gewerkt wordt aan een structureel lange termijn plan voor de waterproblematiek van groot Kortenberg. Waterhuishouding is een complexe materie en vraagt om een combinatie van evaluaties en grondig studiewerk. Pas nadat het probleem wetenschappelijk in kaart is gebracht en de oplossingen gekend en uitgevoerd zijn, kan er bekeken worden waar plaats is voor nieuwe verkavelingen, appartementsgebouwen en sociale woningen. Nieuwe kopers en huurders willen tenslotte ook gespaard blijven van regelmatige waterellende.

Onderwijs

Voldoende plaats en plaatsen voor de scholen en het leerlingaantal is hoognodig. Een te hoog leerlingaantal ontneemt de mogelijkheid om elke leerling de nodige ondersteuning te geven.

Verschillende onderwijssystemen en richtingen is nodig om voldoende diversiteit in de gemeente te hebben (GO-onderwijs, gemeentelijk onderwijs, Freinetonderwijs, Steineronderwijs …).

Schoolgroepen samenbrengen ter bevordering tot samenwerken hetgeen het onderwijs in se alle aan de leerlingen wordt gevraagd in het latere leven.

Ouderraden van de verschillende scholen uit de verschillende netten samen brengen om ideeën uit te wisselen in het belang van de leerlingen, hun ouders en de scholen.

Zo is er te Zaventem bijv. een vakantie opvang per deelgemeente. Indien het aantal op te vangen leerlingen niet voldoende is ten opzichte van het aantal speelpleinbegeleiders werd een vervoer naar Sterrebeek ingelegd.

Ik weet niet of dit zo bij de deelgemeenten van Kortenberg is. Is er vakantie opvang te Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg of dienen alle kinderen naar Kortenberg te komen hetgeen meer verkeer vraagt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *