KNV Beleidsplan 2019 – 2025

BELEIDSPLAN 2019 – 2025

Anders dan de traditionele politieke partijen die gebonden zijn aan één nationale politieke ideologie en kleur, is KNV een pluralistische burgerpartij. Dit betekent dat de partij neutraal is en niet gebonden is aan nationale partijvoorschriften, zodat wij ons puur lokaal voor Groot-Kortenberg kunnen inzetten.

De visie en de rode draad in het beleid van de partij (en de reden waarvoor onze partijleden zich inzetten) zijn enkel en uitsluitend “alles wat vandaag en in de toekomst van belang is om deLEEFBAARHEID voor alle inwoners van Kortenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek, Everberg en Vrebos’ te blijven garanderen en nog verder te verbeteren”, en zeker met oog voor de volgende generatie(s). Dus geen kortzichtige beslissingen.

Met dit doel voor ogen ijvert KNV voor de bescherming van onze groene en landelijke gemeente, want de druk voor verstedelijking vanuit Brussel en zelfs Leuven is reëel.

KNV vindt dat het bestuur eigentijdser en transparanter moet zijn en er veel meer INSPRAAK van de burgers in het beleid moet zijn, vooraleer belangrijke beslissingen voor Kortenberg genomen worden. Inspraak kan niet zonder correct te informeren en te communiceren. De communicatie naar de burgers moet eigentijds, eerlijk en volledig zijn. De burger moet zich weer betrokken voelen bij de gemeentepolitiek.

Dus geen zogenaamde informatievergaderingen waar vooraf ingekleurde oplossingen aan de burger worden opgedrongen, maar een opwaardering en respect voor actiecomités, verenigingen en de gemeentelijke adviesorganen. Dialoog in plaats van monoloog.

Een TOEKOMSTVISIE voor Groot-Kortenberg

Nog steeds is er geen alles omvattend TOEKOMSTPLAN voor Groot-KORTENBERG. De intentie was er wel, want het stond in het Beleidsplan van deze legislatuur. Omdat er geen toekomstvisie is, is intussen Kortenberg nog altijd de speelplaats voor bouwpromotoren, die hier nog altijd naar believen hun gang kunnen gaan. Meer dan dat, om bouwpromotoren tegemoet te komen, schrikt het beleid er zelfs niet voor terug om creatieve achterpoortjes te gebruiken zoals het PRIAK (principieel akkoord). Door deze PRIAK methode ingevoerd te hebben, omzeilt het huidig bestuur doelbewust de inspraakmogelijkheid van de burgers en geeft ze doelbewust vrij spel aan de bouwpromotoren om hun vaak kortzichtige bouwprojecten uit te voeren (en die op geen enkele manier rekening houden met een toekomstplan voor Kortenberg). De impact van deze grote bouwprojecten en de compatibiliteit met de leefbaarheid ervan voor onze gemeente, wordt tot op vandaag dan ook nog steeds op geen enkele manier getoetst. Veel van deze projecten worden gepland op locaties die totaal niet geschikt zijn voor (grootschalige) bouwprojecten.

KNV vindt dat het afgelopen moet zijn met het nemen van ondoordachte (en opgedrongen) beslissingen, zonder dat er eerst voldoende studiewerk aan vooraf gaat, zonder oprechte inspraak van de burgers en zonder dat er ook maar enige visie voor de toekomst van Kortenberg bestaat.

Een studieKortenberg en haar toekomstis absoluut noodzakelijk om een goed gepland en doordacht beleid te kunnen voeren.

Dit toekomstplan is een globaal plan, met een duidelijke visie op ruimtelijke ordening en samenhang met verkeer, mobiliteit, onderwijs, financiën, ondernemen, middenstand, milieu, waterbeheer, ecologie, energie, sport, cultuur, jeugd- en seniorenbeleid, veiligheid, … Al deze onderwerpen hebben uiteraard hun impact en weerslag op het leven en de leefbaarheid van Kortenberg, op haar inwoners en hun kinderen. Daarom moet elke beslissing voor de voorgenoemde thema’s genomen worden op basis van het toekomstplan en ook getoetst worden aan de Charterprincipes van Kortenberg. Er moet hierbij ook effectief rekening gehouden worden met de draagkracht van onze landelijke groene gemeente, en met de maximale zorg voor ieders belangen.

Inspraak kan niet zonder correcte informatie te delen met de burgers. In de gemeenteraad van Kortenberg wordt helemaal niet gedebatteerd. De antwoorden op vragen van de oppositie (en de reeds genomen beslissingen) worden door de meerderheid vooraf op papier voorbereid en tijdens de gemeenteraad voorgelezen. De summiere verslagen van de gemeenteraad in Zoeklicht en op de website, vermelden bewust de vragen van de oppositie en de antwoorden hierop niet. Ongetwijfeld vindt u ook, dat dit niet transparant en niet democratisch is. Het kan anders. Zoals reeds het geval is in vele gemeenten en steden in ons land, kan men de zittingen van de gemeenteraad ‘live-streamen’ en een videoverslag op de website van Kortenberg, of bijv. op YouTube publiceren. Zo wordt wat er in de gemeenteraad besproken wordt voor alle burgers toegankelijk, ook bijv. voor minder mobiele mensen.

Dit is niet nieuw maar ‘livestreaming’ wordt reeds in vele gemeenten en steden toegepast.

https://www.aalter.be/gemeenteraad

https://www.oostende.be/thema.aspx?id=5748

https://www.turnhout.be/livestream

https://www.koksijde.be/streaming-gemeenteraad

KNV staat voor en TRANSPARANT informeren en wil daarom dan ook dat deze moderne communicatiemiddelen ingezet worden voor de inwoners van Kortenberg.

Charterprincipes van Kortenberg

KNV vindt dat alle belangrijke beleidsbeslissingen vooraf moeten getoetst worden aan de Charterprincipes van Kortenberg. Dit geldt zeker voor alle beslissingen met een grote budgettaire impact (belastinggeld opslorpen) en alle beslissingen die op de één of andere manier een stempel drukken op de gemeente op lange termijn. Het is niet voor niets dat zoveel inwoners vrijwillig meewerkten aan de totstandkoming van dit charter. De al dan niet toepassing van de Charterprincipes mag niet afhangen van individuele dossiers.

https://www.kortenberg.be/charter-2012

Ruimtelijke ordening

Kortenberg kan niet langer het speelplein van bouwpromotoren blijven, die hier ongehinderd naar eigen goeddunken mogen bouwen. Daarom vindt KNV dat het een absolute prioriteit is om eindelijk een lange termijn visie en toekomstplan voor Groot-Kortenberg te ontwikkelen. We hebben dringend een slimmere ruimtelijke ordening nodig, met een strengere reglementering, ter bescherming van onze open ruimte en landelijke gemeente. Ook voor nieuwbouw moeten de stedenbouwkundige voorschriften erover waken dat de nieuwe woningen beter geïntegreerd worden met respect voor de bestaande omgeving. Dit slimmer en doordachter bouwen moet in lijn zijn met het “toekomstplan” voor Kortenberg. Kernverdichting betekent niet noodzakelijk dat overal nabij centra hoger gebouwd moet worden en al evenmin dat alle groene ruimte ingenomen moet worden. Er kan anders en creatiever gebouwd worden, bv. bestaande gebouwen kunnen een nieuwe bestemming krijgen als meergezinswoningen.

Wonen

Wonen is een basisbehoefte voor elke mens en een gespreid aanbod voor ieders inkomen en noden is dus noodzakelijk. Een studie naar de woonbehoefte moet deel uitmaken van deze lange termijn toekomstvisie voor Kortenberg. De verdere vergrijzing zowel als de toename van het aantal alleenstaanden is een feit. We mogen dan ook niet stilzitten maar moeten permanent nieuwe betaalbare woningen voor ouderen, voor jongeren en alleenstaanden blijven aanbieden in Kortenberg, gespreid over alle deelgemeenten. Betaalbare serviceflats en sociale woningen, maar ook andere betaalbare woonvormen in Kortenberg moeten hun intrede doen, want serviceflats zijn duur. Nieuwe woonvormen die voor senioren een tussenstap kunnen zijn tussen de (te groot geworden) woning en een service flat. Zo komen bestaande woningen vrij voor de jongeren in onze gemeente. Sommige bedrijven (ook in België) specialiseren zich in de ontwikkeling van nieuwe materialen om huizen te bouwen, die goedkoper zijn en die een oplossing kunnen zijn voor bv. jonge gezinnen. Kortenberg moet de ontwikkelingen op dit vlak op de voet volgen, om deze nieuwe woonoplossingen ook zo snel mogelijk hier aan te bieden.

Mobiliteit

Een goede, vlotte en veilige bereikbaarheid door de dorpen is nodig voor voetgangers, fietsers en alle verkeer. Ecologische verplaatsingen verdienen te worden aangemoedigd. Deze aanmoediging zal er voor een groot deel vanzelf komen, indien we de infrastructuren voor voet-en fietswegen blijven verbeteren.

 • Samenwerking met de inwoners van de gemeente en ondersteuning van de buurgemeenten en de provincie met hun kennis kan hierbij zeer behulpzaam bij zijn.

 • Om het sluipverkeer te demotiveren moet eveneens dit probleem samen met de buurgemeenten bestudeerd worden. Binnen Kortenberg kunnen we het sluipverkeer beperken door in bepaalde straten het verkeer slechts in één richting toe te laten. ANPR-camera’s ter voorkoming van het sluipverkeer moeten, na overleg met de buurtgemeenten, aan de gemeentegrenzen worden geplaatst. Onze inwoners mogen niet te veel gehinderd worden om zich in de eigen gemeente te verplaatsen.

 • Een verhoging van de frequentie van treinverbindingen met betere aanduidingen van vertrek- en aankomsturen geeft een verhoging van de verkeersveiligheid.

 • Een hele reeks verbeteringsmaatregelen zijn mogelijk: o.a. zorgen dat vanuit alle hoeken van de gemeente (ook vanuit Vrebos, Zonnewoud, …) goede en veilige voet-en fietspaden aangelegd zijn, verlichting op paden. Mobiliteit gaat ook hand in hand met veiligheid.

Bijvoorbeeld, een betere bewaking en verlichting voor veilige fietsstallingen aan de verschillende stations, verlichte buurtwegen die naar de scholen leiden en andere veiligheidsmaatregelen die een stimulans zijn.

De reeds ingerichte fietsstraten zijn een goed begin, maar geven een verkeerd gevoel van veiligheid. Eens aan het eind van deze straat, zit de (jonge) fietser weer midden in het razende verkeer.

Iedere school in Groot-Kortenberg verdient een fietsstraat om de veiligheid in de directe school omgeving te verhogen.

KNV is voorstander van 1 of 2 centrale parkeerterreinen in de buurt van het centrum. Deze zouden dan voorzien moeten worden van laadpalen, zodat het centrum ook in de toekomst attractief blijft om te komen winkelen. Laadpunten voor zowel auto’s als fietsen en scooters.

De verkeersveiligheid op de Leuvensesteenweg die ons dorp doorkruist moet dringend verbeterd worden. De provincie moet eindelijk ook haar bijdrage leveren om deze verkeersader te remmen. Ongevallen gebeuren er nog te veel, inclusief dodelijke ongevallen. Elk zwaar en dodelijk ongeval is er één te veel. Een grotere verkeersveiligheid zal ook het winkelen in ons centrum aangenamer maken en onze handelaars ten goede komen. In vele andere straten moet het toenemend verkeer ook nog verder veiliger gemaakt worden (bijv. in de Kouterstraat, Kwerpsebaan, …) in enkele dorpskernen en nabijheid van onze scholen.

Openbare werken

Op het vlak van timing, plaats, uitvoering en zelfs het toezicht loopt er van alles mis en is er maar bitter weinig veranderd in onze gemeente.

De eerste jaren van dit bestuur is er weinig activiteit geweest op dit gebied, nu in aanloop naar de verkiezingen is er opeens veel bedrijvigheid om te laten zien dat het bestuur toch iets doet. Om toch een beetje de (verkiezings) beloften te proberen na te komen schiet het bestuur nu toch in gang. Verkiezingsasfalt noemt KNV deze oplapwerken.

Ondanks de comfortabele financiële situatie van onze gemeente worden straten alleen maar opgelapt zonder structureel aangepakt te worden. Op de lange duur zijn deze oplossingen duurder dan eens en vooral de straten degelijk aan te pakken.

Men kan ook in vraag stellen waarom bepaalde straten wel worden aangepakt terwijl er andere veel slechter bijliggen.

Ook het toezicht op de werken laat veel te wensen over. Het bestuur laat de aannemers hun gang gaan zonder degelijke toezicht en ook de coördinatie tussen de uitvoering van de verschillende werken is verre van optimaal.

Milieu

Iedereen heeft nood aan een groene omgeving en samen met o.a. ideeën van de inwoners en partners zoals Natuurpunt kunnen we samenwerken tot het groeien en ontwikkelen van een globale groene gemeente waar het aangenaam vertoeven is voor jong en oud.

Samenwerken met landbouwers en ondernemingen om o.a. aan waterbeheersing te werken en hieromtrent een beleid te ontwikkelen hetgeen er decennia niet is gebeurd.

Milieu stop niet aan de gemeentelijke grenzen natuurlijk en de provincie zou de gemeenten moeten bijstaan met hun kennis.

Milieu begint ook bij het bewust maken van onze inwoners. Het aanmoedigen van ecologische manieren van tuinieren, het beplanten van onze tuinen met inheemse planten, bloemen, struiken en bomen heeft een goed en dringend nodige impact op onze fauna.

Het bestuur zou een bebloemingswedstrijd moeten organiseren. Door deze participatie van de inwoners zal er niet alleen een effect zijn op het dierenleven, maar zal de verfraaiing van tuinen, gevels en balkons ook het straatbeeld van onze gemeente veel aangenamer maken.

Door de het creëren van de in het hoofdstuk mobiliteit genoemde parkeerterreinen kunnen we andere aanliggende straten “vergroenen” en ook zo Kortenberg aantrekkelijker maken.

Het bestuur moet de inwoners motiveren meer de fiets te gebruiken. Dit komt niet alleen de mobiliteit ten goede, maar is ook zeer belangrijk voor onze leefomgeving.

Het bestuur heeft dan ook de plicht meer veilige fietsparkings te plaatsen en dit op strategische locaties, liefst met de mogelijkheid tot het opladen van de elektrische fietsen.

Er moeten ook gerichte actie gevoerd worden tegen het sluikstorten.

Het bestuur zelf moet een intensief beleid voeren om een Klimaat (CO2) Neutrale Gemeente te worden.

Waterbeheersing

In Groot-Kortenberg zijn sinds mensenheugenis natuurlijke waterlopen en waterrijke gebieden. We dienen daar zeker rekening mee te houden in vele besluiten op lange termijn.

In steden worden waterlopen terug open gemaakt omdat dit de band met de inwoners versterkt. Een samenwerking met de provincie en, indien nodig, met de buurgemeenten, is aangewezen om de waterbeheersing in kaart te brengen en te beheersen.

De waterproblematiek van Kortenberg kent intussen iedereen. Regelmatige overstromingen, ondergelopen kelders en huizen, modderstromen, straten en rioleringen die het water niet meer aankunnen, schade, miserie, kosten en verlies. Het is een realiteit waar sommige straten en wijken meermaals per jaar mee kampen. Het aantal straten en woningen en tuinen in onze gemeente die erdoor geteisterd worden blijft stijgen. Zelfs het centrum van Kortenberg en in alle deelgemeenten ontsnapt men er de laatste jaren niet meer aan. Dit is nochtans niets nieuw maar wel een gekend oud zeer. Jammer genoeg was dit probleem van de waterbeheersing sinds opeenvolgende decennia en opeenvolgende politieke legislaturen ernstig onderschat en niet prioritair gevonden. Zelfs tot op vandaag ontbreekt nog steeds een globaal, meerjarig stappenplan als oplossing voor de als maar groter wordende waterproblematiek. Het wordt door de meerderheidspartijen nog altijd (en recent nog tijdens een gemeenteraad) openlijk en met gedurfde arrogantie geminimaliseerd. Vele burgers en wijken slikken en verdragen dit niet langer.

KNV wil dat er eindelijk prioritair en met ernst gewerkt wordt aan een structureel lange termijnplan voor de waterproblematiek van Groot-Kortenberg. Waterhuishouding is een complexe materie en vraagt om een combinatie van evaluties en grondig studiewerk. Pas nadat het probleem wetenschappelijk in kaart is gebracht en de oplossingen gekend en uitgevoerd zijn, kan er bekeken worden waar plaats is voor nieuwe verkavelingen, meergezinswoningen en sociale woningen. Nieuwe kopers en huurders willen tenslotte ook gespaard blijven van regelmatige waterellende.

Onderwijs en opvang

Voldoende plaats voor de scholen waardoor het leerlingenaantal vergroot kan worden is hoognodig. Een te hoog leerlingenaantal ontneemt de mogelijkheid aan elke leerling de nodige ondersteuning te geven.

Verschillende onderwijssystemen en richtingen zijn nodig om voldoende diversiteit in de gemeente te hebben. GO-onderwijs,gemeentelijk onderwijs,Freinetonderwijs, Steineronderwijs,…)

Ouderraden van de verschillende scholen uit de verschillende netten samen te brengen om ideeën uit te wisselen in het belang van de leerlingen, hun ouders en de scholen.

Zo is er te Zaventem bv. een vakantieopvang per deelgemeente. Indien het aantal op te vangen leerlingen niet voldoende is ten opzichte van het aantal speelpleinbegeleiders wordt er een vervoer naar Sterrebeek ingelegd.

Het feit om dit per deelgemeente te organiseren zal het milieu en de mobiliteit ten goede komen.

Sport en cultuur

Al aan het begin van deze legislatuur was er een groot gebrek voor de muziek en toneelverenigingen aan repetitie- en opslagruimte en ze wachten nog steeds. Er is behoefte aan een grote zaal voor podiumkunsten.

Eindelijk is het bestuur begonnen met de afbraak en heropbouw van een deel van het Berkenhof, maar dit project heeft al veel vertraging opgelopen.

Nu heeft het bestuur midden in de verkiezingscampagne een idee gelanceerd voor een nieuw sportcentrum in de buurt van D’Ieteren in een landbouwgebied. Weer een verkiezingsstunt?

Bepaalde zaken moet men niet te veel centraliseren, want dat brengt weer een hoop verkeersbewegingen mee en zolang er voor de jeugd en alle zwakke weggebruikers niet eerst veilige fiets- en voetpaden zijn die de hele gemeente met elkaar verbinden is dit een voorbarig idee. Ook hier geldt weer, een degelijke toekomstvisie voor Groot-Kortenberg.

Sport- en cultuurverenigingen verdienen veel meer ondersteuning van het bestuur. Zij versterken de banden binnen de gemeenschap en helpen anderen zich te integreren.

Sociaal beleid

We moeten afwachten wat de integratie van het OCMW in het dagelijks bestuur gaat opleveren.

De afgelopen periode hebben wij er al ervaring mee kunnen opdoen en KNV hoopt dat de evolutie verder zonder problemen zal verlopen.

Helaas is ook in een welstellende gemeente als Kortenberg sprake van kansarmoede. Het bestuur moet een actief beleid voeren om deze armoede te bestrijden. Deze gezinnen moeten intensief begeleid worden zodat zij de kans krijgen uit deze negatieve spiraal te geraken.

Op een structurele manier de situatie van leefloners en andere behoeftigen (bijv. mensen met een heel laag pensioen) aanpakken. Dit door persoonlijke begeleiding, fysieke en mentale hulp. Kortom persoonlijke coaching.

Deze gezinnen te wijzen op het belang van een gezonde voeding. Het promoten van gezonde voeding door bijvoorbeeld presentaties te geven over gezonde, maar toch betaalbare voeding.

Ook het inrichten van volkstuintjes kan hierbij van nut zijn.

De mobiliteit van kansarmen moet in kaart worden gebracht en dan kan er worden gewerkt aan een individuele coaching. Bestaande oplossingen als belbus, taxibudget en ondersteuning door vrijwilligers zijn verschillende mogelijke opties.

Seniorenbeleid

Volgens de recentste statistieken is de vergrijzing nog niet over de piek heen. De veroudering van de bevolking in de Vlaamse steden en gemeenten zet zich ook in de komende 10 jaar verder. Zowel een verdere stijging van het aantal oudere paren (2-persoonshuishoudens) als van alleenwonende ouderen (1-persoonshuishouden) wordt verwacht.

http://www.statistiekvlaanderen.be/de-vergrijzing-zet-zich-verder

Het is dan ook vanzelfsprekend dat het verder ontwikkelen van alle noden om de oudste generatie in onze gemeente te ondersteunen en te helpen waar nodig is, een belangrijke prioriteit voor het beleid moet blijven. We mogen niet stilzitten maar moeten werken aan een constante stijging van het aanbod aan woonvoorzieningen voor de oudere generaties in onze gemeente. Er moeten nog meer serviceflats en assistentiewoningen komen, maar ook in Kortenberg moeten de nog nieuwere en goedkopere woonvormen voor jong en oud voorzien worden.

KNV vindt dat de woonvoorzieningen voor ouderen ook nabij het centrum in elke deelgemeente van Kortenberg moeten gebouwd worden. Hierdoor kunnen mensen zolang mogelijk in hun natuurlijke en sociale omgeving blijven wonen die ze kennen. Ook kunnen de nodige ondersteunende diensten zich beter organiseren voor verplaatsingen naar de mensen om hen de verzorging die nodig zijn te kunnen geven. Ook dagopvang en korte verblijven zijn nodig ter ondersteuning van oudere koppels.

Bouw deze serviceflats bijv. in de buurt van een school, crèche, mini warenhuis en je overlapt generaties en biedt de mensen de mogelijkheid aan om dicht bij huis mobiel te blijven en te kunnen winkelen.

Ook zou het aanbod van sport, cultuur en ander specifieke evenementen voor de actieve senioren uitgebreid mogen worden.

Jeugd- en Jongerenbeleid

KNV zou graag zien dat de speelpleintjes in alle deelgemeenten goed onderhouden worden en dus bruikbaar blijven. In alle deelgemeenten zouden deze speelpleintjes zich op wandelafstand in de verschillende wijken moeten bevinden.

Jeugdhuizen en de jeugdwerking in het algemeen vervullen een belangrijke rol in het opgroeiproces van onze jeugd en doen onze jongeren belangrijke levenswijsheid op. Ook kunnen deze organisaties een rol spelen tegen drugsgebruik en overmatige alcoholconsumptie. Alleen al om deze redenen verdienen zij gemeentelijke ondersteuning.

Zoals uit het debat, georganiseerd door de jeugdraad bleek, vragen de jeugdhuizen en jongerenorganisaties meer ondersteuning van het bestuur.

Ook is het van belang hen meteen bij de besluitvorming die hen aangaat te betrekken. Er worden nog te veel besluiten genomen, zonder de mening van de jeugdraad en de jongeren te horen.

Voor grote belangrijke investeringen zouden de jeugdvereniging een beroep moeten kunnen doen op het bestuur voor (gedeeltelijke) financiële hulp.

Lokale Economie

Er moet een leefbaar kader voorzien worden voor onze middenstand. Toegankelijkheid, parkeerbeleid en het creëren van een aangename winkelbeleving is belangrijk.

Creëren van veilige fietsparkeerplaatsen met oplaadpunten en het weer organiseren van een actie “met belgerinkel naar de winkel” kan de lokale handelaars attractiever maken bij onze inwoners.

Startende ondernemers moeten de nodige administratieve ondersteuning krijgen en de gemeentebelastingen zouden meer rekening moeten houden met deze starters.

Logistieke en eventuele financiële ondersteuning bij evenementen van onze handelaars, zoals bijvoorbeeld een kerstmarkt, zou een motivatie voor de handelaars kunnen zijn om zulke evenementen te overwegen.

Dit is zowel interessant voor onze middenstand als voor onze inwoners evenals inwoners uit de buurgemeenten.

Ook de belasting op het verspreiden van drukwerk door onze handelaars zal heroverwogen moeten worden.

Luchthaven Zaventem

Wij zijn ons bewust van het belang van de luchthaven voor België, Vlaanderen en Kortenberg en veel inwoners van Kortenberg hebben direct of indirect belang bij de luchthaven.

Wij onderschrijven dan ook voor 100% het 12 puntenplan van het Burgerforum. Dit is een wel doordacht en evenwichtig plan. Wij onderschrijven de stelling geen uitbreiding, maar ten hoogste inbreiding en toekomstige vermindering tot volledige afschaffing van de nachtvluchten.

Financiën

Kortenberg is een welvarende gemeente en zit er financieel gezien gezond bij. KNV zou graag zien dat, nu de rente laag staat, er meer investeringen gedaan worden. Sparen kan goed zijn, maar gezien onze financiële situatie lijkt het nuttiger bepaalde broodnodige werken aan te pakken en gebruik te maken van het voordelige financiële klimaat. De broodnodige structurele werken aan bepaalde straten in onze gemeente, de aanpak van de wateroverlast, rioleringen, heropbouw van het gebouw “Belgostock” ten bate van het Welzijnshuis e.d.

Dit lijkt ons beter dan veel geld uit te geven aan een totaal onnodige verhuizing van de bibliotheek naar de kerk en de bouw van een sportcentrum aan de Leuvensesteenweg waar nog geen studie over bestaat.

Er zou ook wat meer geld ter beschikking mogen komen voor onder andere ontwikkelingssamenwerking (Wereldraad), groenvoorzieningen en jeugdwerking.

Dierenbeleid

In Vlaanderen hebben gemiddeld ongeveer één op de vier gezinnen minstens één kat en ongeveer één op de vijf gezinnen minstens één hond. Zonder daarbij rekening te houden met de vele andere kleine en grotere huisdieren. Voor veel gezinnen, voor alleenstaanden en voor ouderen, zijn huisdieren belangrijk en behoren ze echt tot de familie.

Reeds 35 gemeenten in Vlaams-Brabant mochten van de Provincie het label ‘diervriendelijke gemeente’ ontvangen, Kortenberg jammer genoeg nog niet. Onze buurgemeenten Steenokkerzeel, Zaventem/Sterrebeek, Tervuren, Wezembeek-Oppem en de stad Leuven kregen wel reeds dit label.

Diervriendelijke Gemeenten” zijn gemeenten die een “Dierenwelzijn Beginselverklaring” ondertekenden.  Met het ondertekenen van deze verklaring belooft de gemeente zo veel mogelijk rekening te houden met dierenwelzijn in haar beleid, en bij problemen, deze op een diervriendelijke manier op te lossen. De gemeente wordt aangesloten bij een dierenasiel, waarmee er afspraken gemaakt worden. Ook worden specifieke afspraken gemaakt tussen de gemeente en de politie over de dienstverlening met betrekking tot de dieren.

Voor Kortenberg is het dichtstbijzijnde asiel in Leefdaal.

Meerdere hondeneigenaars in onze gemeente vragen zich af wanneer ook in Kortenberg hondenuitloopzones zullen ingericht worden. Zij klagen ook dat er in onze gemeente nog steeds te weinig hondenpoepzakjes beschikbaar zijn (terwijl het gebruik ervan toch een verplichting is). Andere inwoners vinden dat er nog te vaak drollen op de stoep aangetroffen worden. Hondenweiden zullen ook bijdragen aan propere stoepen en straten en dus tot tevredenheid van iedereen.

Het huidig bestuur beloofde in haar ‘Beleidsplan 2013-2018’ op bladzijde 11 “In het kader van de bestrijding van hondenpoep zullen door de gemeente bijkomende dispensers voor hondenpoepzakjes geplaatst worden.” Op bladzijde 54 van het beleidsplan werd onder de rubriek Dierenwelzijn het volgende opgenomen “De aanleg van een hondenuitloopzones”. Dit zal eerst op proef lopen en pas na een positieve evaluatie een definitieve plek krijgen”. Beide beloftes bleven loze beloftes.

Vreemd genoeg, toen KNV tijdens de gemeenteraad van 8 mei 2017 nogmaals voorstelde om ook in Kortenberg hondenweiden aan te leggen en meer hondenpoepzakjes te voorzien, werd dit door dezelfde meerderheid weggelachen.

.

Er moet in Kortenberg en in elke deelgemeente één uitlaatweide voor onze viervoeters komen. Dit hoeft geen grote investering te zijn, want kan bij voorkeur aansluiten bij een reeds bestaand natuurpunt (weilanden, veld, bos, …), of er zelfs integraal deel van uitmaken.

Er moeten meer hondenpoepbakjes beschikbaar zijn of zoals reeds op vele plaatsen in Vlaanderen, en hondenpoep ’tunnels’ moeten geplaatst worden.

Kortenberg Vlaamse gemeente

KNV is voor het behoud van het Vlaamse karakter van onze gemeente. De taalwetten moeten gerespecteerd worden.

KNV wil een pragmatische en medemenselijke opening houden naar de anderstalige buitenwereld (vaak Engelstalige of Duitstalige) volgens de noden van deze tijd en zonder verloochenen van onze Vlaamse eigenheid. Dit is ook in de interesse van de lokale middenstand. Gedacht wordt ook aan een meertalige toeristische promotie van Kortenberg, in lijn met de viertalige promotie van het Vlaams gewest.

Besluit

KNV gaat voor een transparant en duidelijk bestuur waar de burger en de inspraak van de burger centraal staan. Onze visie is meer inspraak van onderuit in plaats van boven af.

Meer inbreng van de burger direct, of via de gemeentelijke adviesraden, verenigingsraden, buurtcomités en burgerinitiatieven.

Meer dialoog in plaats van monoloog.

Wij zijn bereid verantwoordelijkheid te dragen en zo een bijdrage te kunnen leveren aan een transparant en duidelijk beleid voor een (economisch) gezond en leefbaar Groot- Kortenberg.

Een Groot-Kortenberg waar ook onze kinderen nog met plezier hun kinderen zien opgroeien.

Het KNV-team heeft de nodige kennis in huis om ons programma met uw hulp en vertrouwen te verwezenlijken.

Nog vragen ga eens kijken op onze website: www.knv-kortenberg.be

of bel 0475/364771

Uw KNV Team

2 thoughts on “KNV Beleidsplan 2019 – 2025

 1. Geachte,
  Op 10 oktober 2018 krijgen wij voor het eerst twee pamfletten van KNV voor de Gemeente verkiezing van 14 oktober 2018, ik vind dat vrij laat. Indien jullie verkozen worden, laat mij iets weten, ik ben bereid jullie te helpen met enorm veel informatie.
  Verschillenden onder jullie kennen mij. Ik ben Daniel Janssens en woon in Meerbeek ziens 1976 het jaar voor de fusie der gemeentes. Vanaf september 1976 zet ik mij in bij het oudercomité van de gemeentelijke basisschool van Kortenberg en word onmiddellijk verkozen als penningmeester. In 1977 word ik verkozen als voorzitter en doe dat gedurende 14 jaren, ik heb 4 kinderen die ik volgde vanaf hun kleuterklassen tot zij naar de middelbare school gingen. Vanaf dan ben afgevaardigde van de lokale gemeenschap en lid geworden van de schoolraad, waarvoor ik in 2017 afgevaardigd werd in de gemeentelijke medezeggenschapscollege van Kortenberg.
  In 1976 werd ik afgevaardigd door het oudercomité in de verenigings-raad van Meerbeek en in 1977 werd ik verkozen als penningmeester, enkele jaren later werd ik daar voorzitter tot in november 2016, en ik ben daar nog altijd in het bestuur al penningmeester.
  Vanuit de VRM ben ik lid geworden: van de Cultuurraad van Kortenberg, nog steeds in het bestuur als penningmeester; van de GAMV van Kortenberg, nog steeds in het als ondervoorzitter en van de Milieuraad van Kortenberg.
  Met vriendelijke groeten,
  Daniel Janssens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *