Het Charter van Kortenberg 2012

Charter – 2012 – Concrete actievoorstellen

Uit: Concrete acties: wie kan wat doen

De deelnamers aan de Charter werkdag (die dus meewerkten aan het uitlijnen van het nieuw Charterbeleid voor Kortenberg in de toekomst), deelden hun besluiten en suggesties op, voor 3 groepen:

  1. Wat kan de individuele inwoner doen?
  2. Wat kunnen de burgers samen doen?
  3. Wat kan het gemeentebestuur doen.

Hierna vindt u het overzicht – voor elk van de 6 Charterprincipes – van de besluiten voor mogelijke acties voor het gemeentebestuur.

TOEKOMSTBEELD / CHARTERPRINCIPE 1

Kortenberg verbindt In steekwoorden:

-Verbinding tussen centrum en dorpskernen

– Bereikbaarheid van dorpen en diensten

– Minder auto

– Mensen die zich verplaatsen om te ontmoeten en te werken

– Ons verbinden met de grootstad en de wereld

Welke aanvullende rol kan het gemeentebestuur op zich nemen?

De gemeente kan …’

laadpunten voor elektrische auto’s

veilige fiets- en voetpaden aanleggen en onderhouden, voldoende zebrapaden (zoals op Prinsendreef en Leuvensesteenweg), meer veilige fietspaden

voet- en buurtwegen herwaarderen, beter bekend maken van de trage wegen

fietsenstallingen en fietsparkings voorzien

fietsautostrades via landwegen en voetwegen als verbinding tussen de dorpskernen

fietsdelen bv. vilo

hoffelijkheid in het verkeer stimuleren en verkeersregels doen naleven

kritieke punten aanpakken: kruispunt Hofstraat/Hoogveldstraat voorzien van verkeerslichten, drukke kruispunt aan Rijkswachtgebouw herinrichten als plein met terrassen = mooie intrede in Kortenberg ipv saaie en veel te drukke steenweg nu

doorgaand verkeer en sluipverkeer vermijden (ring Kortenberg, N2=tunnel),

steenweg meer mensvriendelijk maken, Leuvensesteenweg aanpakken in centrum

straten en gebouwen meer toegankelijk maken voor rolstoelpatiënten, mensen met buggy’s

meer éénrichtingsverkeer doorvoeren, straten enkelrichting of zelfs autovrij maken

ontmoedigen van lokaal verkeer met auto

geluidsarm openbaar vervoer (elektrisch)

e-loket uitbreiden zodat verplaatsingen niet altijd fysiek moeten gebeuren

vuilnis ophalen of brengen naar containerpark?

boswegen, Finse piste aanleggen en onderhouden

eigenaars verplichten om bouwgronden te bebouwen: bouwverplichting

geen quads en brommers in velden en bossen

leefbare ruimtelijke planning uittekenen en vrijwaren, kiezen voor een sterke RO met evenwichtige afbakening van gebieden voor wonen, natuur en economie

lokale dorpscentra versterken met socio-culturele en commerciële activiteiten

investeren in collectieve knooppunten: station verplaatsen en uitbouwen + rond station entiteit creëren met lokale winkels, café, plek voor vliegtuigspotters, …

respecteren groenplan en zelfs uitbreiden

openbare ruimtes toegankelijk en aangenaam maken: bewegwijzering, kunst met een knipoog, proper houden, vuilnisbakken voorzien

Top acties

Samen kiezen voor fietsen of wandelen: veilige voet- en fietspaden, fietspad langs de spoorweg, peter en meterschap voor onderhoud en bewegwijzering wandel en fietspaden, trage wegen verharden, met z’n allen meer de fiets gebruiken, fietsparkings, gemeentelijke VILO, fietsautostrades tussen deelgemeenten, voet- en buurtwegen herwaarderen, …

Kortenberg krijgt meer gerichte bussen en buslijnen: beter afstemmen van aanbod op vraag, buslijnen inclusief belbus

Aantrekkelijke, collectieve knooppunten: station verplaatsen en uitbouwen + rond station entiteit creëren met lokale winkels, café, plek voor vliegtuigspotters, …

Lokale dorpscentra versterken met socio-culturele en commerciële activiteiten

Ons verbinden met de wereld: wereldmarkt organiseren

Contacten en diensten op een eigentijdse wijze stimuleren: e-loket uitbreiden, thuiswerken, sociale media om lokale netwerken te creëren

TOEKOMSTBEELD / Charterprincipe 2

Ontmoeten

In steekwoorden:

Verenigen en verenigingen die samenwerken

Dorpsgevoel

Gemeenschapsleven

Elkaar steunen kost niets

Contact tussen de generaties bevorderen

Gastvrij zijn voor nieuwkomers

Elkaar ontmoeten vanuit wederzijds respect

 

Welke aanvullende rol kan het gemeentebestuur op zich nemen?

De gemeente kan …’

informatie over wat er allemaal bestaat + nog duidelijker maken

initiatieven nemen om integratie aan te moedigen, aanmoedigen van integratie kwetsbare inwoners

één loket voor verenigingen, de UiT-balie als één aanspreekloket behouden

faciliteiten van de provincie meer bekendmaken en ondersteunen

activiteiten subsidiëren en/of logistiek ondersteunen

ontmoetingsplatform via internet opstarten waar verenigingen elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen over activiteiten

voldoende plaatsen voorzien om samen te komen: ontmoetingsplaatsen

een thuishaven (degelijke repetitiezaal) voor onze muziekverenigingen

ruimte om te sporten (vb. fit-o-meter in het park, afspraken rond bezetting uren sportinfrastructuur op de site)

overlast door lawaai tegengaan

ruimte voor ontmoeting: buurthoekjes installeren met bank, speeltuig, fietsenstalling, hondenhoekje, ontmoetingsplaatsen rond de school aanleggen, groene plekken

aangename, luchtige en verkeersveilige dorpskernen met mooie, ruime pleinen die echte ontmoetingsplaatsen zijn voor jong en oud

ruimte voor mobiele werkers

multicultureel ontmoeten bevorderen, gastvrijheid voor nieuwkomers stimuleren

dag 1 blijven organiseren

Top acties

Spontaan initiatieven nemen in de straat, buurt of wijk: ‘stoel op stoep’-dag

Verenigingen en buurtcomités werken meer samen (om mensen te verenigingen in de straten)

Verenigingen werken overschrijdend om kwetsbare mensen te bereiken

Doorstroming informatie via ontmoetingsplatform op internet

Ondersteuning van verenigingen door subsidies, infrastructuur en logistieke steun bij activiteiten

Infrastructuur optimaliseren en zo ‘grotere’ evenementen aantrekken

TOEKOMSTBEELD / Charterprincipe 3

Vooruitgaan

Welke aanvullende rol kan het gemeentebestuur op zich nemen?

De gemeente kan …’

digitale kloof dichten tussen groepen inwoners

inzetten op digitalisering en e-governement: burgers betrekken via nieuwe media (gemeenteraad live via internet, gebruik van facebook en twitter)

meer toepassingen van technologie in openbare plaatsten inzetten (touchschermen met allerlei info)

investeren in een ‘smart village’: slimme inzet van technologie vb. slimme verkeerslichten

bewust kiezen voor nieuwe schone technologie en zo een voortrekkersrol spelen

gaan voor 100% lokaal geproduceerde energie

duurzame energie stimuleren en zelf toepassen: zuinig omspringen met straatverlichting

oplaadpunten voor elektrische wagens inplanten

volkstuintjes aanmoedigen ipv iedereen zijn eigen grote tuin

toekomstgericht ruimtelijke ordening: verdichten en compacter wonen, bewaken open groene ruimte, …

groene gebieden beschermen en ontsluiten = kansen voor ecotoerisme

gedeeld gebruik van scholen en uitbreiding van de scholen

gezellige openbare ontmoetingsplaatsen aanleggen, dorpspleinen opwaarderen

lokale economie verstrekken

centrale ruimte voor mobiele thuiswerkers

mensen samenbrengen of dit stimuleren

Top acties

Roterende BBQ

Openheid en respect voor nieuwe ideeën

Toekomstgericht ruimtelijke ordening

Oriëntatienota Kortenberg 2020

18

TOEKOMSTBEELD /Charterprincipe 4

Kortenberg geeft ruimte

In steekwoorden:

Ruimte, landschap

Gezonde mensen in een gezonde omgeving

Groen, bos, natuur

Schoonheid en openheid

Rust en stilte

Dieren krijgen hun plek

Privaat versus collectief gebruik van ruimte

Oriëntatienota Kortenberg 2020

19

Welke aanvullende rol kan het gemeentebestuur op zich nemen?

De gemeente kan …’

gedifferentieerd groen en/of open ruimte: stille gebieden voor wandelaars en recreanten

inrichten van semi-collectief kwalitatief groen en groene verdichting: gedeelde privégroene ruimte zoals tuin delen

open ruimte bewaren (voor iedereen), bescherming openruimte tussen deelgemeenten

meer ruimte op straat creëren: ondergrondse parkings, auto weren van dorpspleinen

verdichting dorpskernen versus behouden openruimtes

openbare ruimte toegankelijk en aangenaam maken (wegwijzers, kunst, proper, …)

strenge ruimtelijke ordening: groen uitbreiden, bouwverplichtingen, verdichting van de kernen, geen bebouwing van de groene ruimte, groen behouden

investeren in slimme stedenbouw: visievorming en lange termijndenken (duurzaam, kernverdichting om zo de open ruimte te bewaren)

evenwichtige verdeling van ruimte voor voetgangers, fietsers en auto’s

op zondagen straten kunnen afsluiten voor wandelaars (Prinsendreef)

zachte groene verbindingen: kleine verbindingen tussen bos, park, plein, …

meer groene zones

vergroenen Leuvensesteenweg in centrum, steenweg meer mensvriendelijk maken

geen quads en brommers in de bossen en de velden, aparte actieve gebieden voor kwats, mountainbike en sport,

inbreiding: meer bouwen in de kernen, samenwonen op kleinere oppervlakte stimuleren, geen appartementsblokken maar aangename appartementswoningen

voldoende voorzieningen voor de groeiende groep 60+ers: een ‘leef-oase’ voor de ouderen onder ons, serviceflats in het groen, …

aanleggen van een Finse piste in het bos

meer buurthoekjes voorzien: bank, speeltuin, fietsenstalling, banken in het Silsombos

speeltuintjes in de verschillende deelgemeenten en wijken, speelruimte in het bos

Iedereen: consequent zijn, respect hebben en er naar handelen

Top acties

Evenwichtige verdeling voetgangers, fietsers en auto’s

Fiets- en wandelnetwerk versterken door gemeente: onderhouden, verbeteren en uitbreiden in overleg met de gebruikers. Wij en ik gebruiken dit met respect.

Leren delen: inrichten van semi-collectief kwalitatief groen, publiek versus privaat (ik en wij)

De ruimtelijke ordening moet strikter ter bescherming van onze open ruimte + slimme stedenbouw met visievorming en langetermijndenken: duurzaam zijn, kernverdichten en openruimte bewaren vb gedeelde tuinen stimuleren de sociale samenhang, …

Aanpakken van het zwerfvuil en zorgen voor meer netheid: opvoeding (wij), regels (gemeente) en respect (ik): vb. peterschap voor glasbollen

TOEKOMSTBEELD /Charterprincipe 5

Ademen

In steekwoorden:

Rust

Gronden / aarden

Thuiskomen

Geborgenheid

Veerkracht

Levenskracht

Welke aanvullende rol kan het gemeentebestuur op zich nemen?

De gemeente kan …’

ontmoetingsmomenten stimuleren en organiseren

contacten tussen de generaties bevorderen: crèche in rusthuis, kinderen onderhouden tuin samen met oudere landbouwers (doorgeven van kennis, ervaring en tradities)

onthaalmomenten door en met burgers organiseren

horeca stimuleren

(her)bouwen van kangoeroewoningen stimuleren

werken met een loket voor buurtfeesten

communiceren via gepersonaliseerde e-nieuwsbrieven

Top acties

Jong en oud samenbrengen: gedeelde moestuinen, crèche in rusthuis, …

Investeren in infrastructuur die mensen samenbrengt: horeca ondersteunen, terrasjes, pleinen en banken, kangoeroewoningen, …

Elektronisch platform voor samenwerking: samen aankopen, onderling ruilen van diensten en materialen

TOEKOMSTBEELD / Charterprincipe 6

Kortenberg zoemt

In steekwoorden:

Leven en wonen

Activiteiten en feesten

Sociaal-economisch

Zelf aan het stuur

Samenwerken over de generaties

Ondernemen: lokaal, kleinschalig en coöperatief

Welke aanvullende rol kan het gemeentebestuur op zich nemen?

De gemeente kan …’

hertekenen commercieel centrum (bevordert socio-cultureel leven en oplossing voor mobiliteit) met dorpskernen met sociaal-economische troeven in een natuurhistorisch kader

verbindingswegen tussen dorpskernen

kleinschalige economie aanmoedigen

uitbouwen van (h)echte dorpkernen met mooie dorpspleinen

inwoners uitnodigen en stimuleren om mee te praten

wonen in Kortenberg betaalbaar houden, zorgen dat onze kinderen nog een betaalbare woning vinden in hun eigen gemeente

Oriëntatienota Kortenberg 2020

23

verdichten en compacter wonen: kangoeroewonen, serviceflats, …

voldoende voorzieningen voor de groeiende groep 60+ers: een ‘leef-oase’ voor de ouderen onder ons, serviceflats in het groen, …

opstarten van een middelbare school (goede zaak voor de mobiliteit)

onderwijs: een plaats voor elk kind

extra kansen geven aan jongeren en waarderen van jeugdige vrijwilligers

lokale economie verstrekken

centrale ruimte voor mobiele thuiswerkers (met internetvoorzieningen ed)

mensen samenbrengen of dit stimuleren

Top acties

Hertekenen commercieel centrum (bevordert socio-cultureel leven en oplossing voor mobiliteit) met vijf dorpskernen met sociaal, economische en culturele troeven in een natuurhistorisch kader

Lokale productie- en consumptiesystemen versterken (kleinere ecovoetprint)

Zichtbare verenigingen stimuleren de participatie van inwoners