KNV teksten voor de website

TEKSTEN VOOR DE KNV WEBSITE

Waarvoor staat de partij KNV?

 • KNV is een pluralistische partij. Dit betekent dat we NEUTRAAL zijn en NIET GEBONDEN zijn aan één nationale politieke ideologie en kleur, en dus ook geen nationale partijvoorschriften moeten volgen. De enige basis waarop onze leden werken is een gemeenschappelijk doel: zich inzetten voor wat “vandaag en in de toekomst belangrijk is voor alle inwoners van de gemeente Kortenberg, de deelgemeenten Erps-Kwerps, Meerbeek, Everberg en het gehucht Vrebos. Daarbij is hun enig streven; het behoud en verder verbeteren van de ‘LEEFBAARHEID’ van Groot-Kortenberg.

De “6 Charterprincipes van Kortenberg” zijn dan ook de rode draad in alles wat onze partij onderneemt.

 • Omdat onze partij pluralistisch en neutraal is, bekijken onze leden alle vragen en noden van de burgers onze gemeente steeds vanuit verschillende invalshoeken, zonder vooringenomenheid en zonder vooraf te duwen in één bepaalde richting. Onze leden werken met u, zijn nuchter, objectief en professioneel. Beslissingen worden enkel ingegeven door de zorg voor eenieders belangen en houden steeds rekening met de aanbevelingen van Adviesraden en andere deskundige partijen. Beslissingen worden in geen geval genomen onder de druk van welbepaalde groepen of individuen. Onze partijleden mijden extreme standpunten maar staan open voor elke inbreng en alle opinies. Het is niet toevallig dat het logo van onze partij veel kleuren bevat, dit logo weerspiegelt goed onze waarden.

Wie zijn de KNV leden?

 • Onze leden zijn inwoners van Groot-Kortenberg die zich goed kunnen terugvinden in het pluralistisch principe en de neutraliteit en ongebondenheid van onze partij. Dit was tot voor kort eerder ongekend in het politiek landschap, maar partijen zoals de onze zijn vandaag de dag in Vlaanderen zeker geen uitzondering meer en kennen een stijgende aanhang en succes.
 • KNV mensen zetten zich enkel in voor ‘wat van belang is voor de inwoners van Groot-Kortenberg’, niet voor het eigenbelang of politieke ambities. Geen vriendjespolitiek, geen achterdeurpolitiek, geen druk van bovenaf of van één of ander netwerk, geen ‘u kent u’. Enkel werken zij voor het behoud van de LEEFBAARHEID van Groot-Kortenberg. Zij vinden dat in elke gemeentelijke beslissing de leefbaarheid moet primeren, zodat deze ook op lange termijn gegarandeerd blijft.
 • Onze mensen zijn zelf een goede weerspiegeling van dit pluralisme; jonger of wat ouder, met diverse achtergronden, beroepen en nationaliteiten. Sommigen werken in de bedrijfswereld, in een KMO of multinational, anderen staan in het onderwijs, nog andere zijn zelfstandigen en de beste onder ons genieten nu van hun welverdiend pensioen.
 • Onze KNV leden zijn allen vriendelijke mensen met een hart voor hun medemens. Geen ego-trippers maar goede teamwerkers. Zij zetten hun multi-disciplinaire kennis, achtergronden, professionele bezigheden en levenservaringen vrijblijvend in voor onze partij en dus voor het behoud van de Leefbaarheid van Groot- Kortenberg. Allemaal hebben ze gemeenschappelijk dat ze open staan voor verscheidenheid en diversiteit. Daarom vinden zij alle achtergronden en opinies van evengroot en complementair belang. Hoe meer verschillen, hoe interessanter en hoe groter de wijsheid. Het is niet toevallig dat het logo van onze partij veel kleuren bevat, dit weerspiegelt deze waarden. Toch staan de neuzen maar in één en dezelfde enkele richting: het behoud en verder verbeteren van de leefbaarheid van onze mooie Groot-gemeente voor een nog grotere tevredenheid van iedereen.

Hoe werkt men binnen de partij KNV?

 • Omdat we pluralistisch zijn bekijken we graag alles steeds vanuit de verschillende invalshoeken, zonder vooringenomen te zijn of te ‘pushen’ in één of andere richting. In onze partij werken we echt democratisch en met respect. Niet één of twee sterke (politieke) actoren drukken hun stempel op de anderen. Conclusies en beslissingen nemen we samen en zijn enkel gebaseerd op wat de noden zijn voor de Kortenbergenaren en wat we nog kunnen doen onze gemeente aangenaam te houden en voor iedereen nog aangenamer te maken.
 • Onze KNV leden kenmerken zich ook door een flinke dosis ‘gezond verstand’. Ze staan met hun 2 voeten op vaste grond. Natuurlijk zijn ook zij voorstanders van verandering en vernieuwing, maar enkel en alleen wanneer deze toegevoegde waarde hebben, een verbetering inhouden en wanneer dit ook door de directe betrokken gewenst is. In wat goed werkt stoppen we geen tijd, daar blijven we liever af. Zotte voorstellen die een verkwisting van onze energie en/of van uw belastingsgeld zijn, zal je ons dan ook niet zien maken (zoals het veranderen van een sinds jaar en dag goed werkende donderdagmarkt, geen dure verhuis van de mooie en efficiënt werkende centrale bibliotheek naar de kerk van Kortenberg, …).
 • KNV leden leveren elk hun specifieke kleine of grotere bijdrage, in functie van hun kennis en tijd. Het zijn vakkundige mensen met ervaring in diverse domeinen. Zij zijn reeds gespecialiseerd of willen zich specialiseren in een bepaald thema. Voor hen is een grondige kennis van de materie en een goede dossieranalyse een evidentie. Zonder dit kan je toch geen vertrouwenswaardig gemeenteraadslid zijn.

Waar ijvert KNV voor?

Een TRANSPARANTER bestuur en meer INSPRAAK.

 • KNV leden vinden dat het huidig gemeentebestuur niet voldoende transparant is. Al te vaak wordt er te laat naar de inwoners gecommuniceerd, pas nadat beslissingen reeds genomen zijn.

Dit moet stoppen. De Kortenbergenaar moet niet alleen vroeger geïnformeerd worden, er moet ook tijdig en met ernst naar zijn en haar bekommernissen geluisterd worden. Deze kansen krijgt u nu niet genoeg.

 • Bovendien stelden wij tijdens de voorbije legislatuur meermaals vast, dat wanneer het huidig bestuur dan toch een informatiemoment voor de inwoners organiseert (soms moet dat ook wettelijk), de informatie die men u geeft, enkel deze is die ‘men u wel wil geven’, maar niet de informatie die ‘men liever niet heeft dat u ze kent’. In het beste geval krijgt u dus enkel gedeeltelijke informatie over een belangrijk dossier of project.

Het is ouderwets om nog te denken (of te hopen) dat de inwoners onwetend zijn. Wij weten dit allemaal omdat onze leden er steeds voor zorgen dat we voor elk gemeentelijke thema een goed voorbereidend onderzoek doen, en dus over een goede dossierkennis beschikken. Het verklaart ook waarom onze oppositiepartij tijdens de maandelijkse gemeenteraden steeds de meeste vragen stelt, en op info-avonden ook de vragen stelt over zaken die het gemeentebestuur u niet spontaan uitlegt (zoals bijv. het gebruik van de PRIAK procedure bij bouwprojecten). Vandaag verwacht de burger iets anders van een professioneel bestuur.

 • KNV leden vinden dat alle beleidsbeslissingen die een impact hebben op de LEEFBAARHEID van uw straat, van uw wijk, van uw zaak, …, niet genomen kunnen worden zonder uw tijdige INSPRAAK. De gegeven informatie moet ‘open-boek’, volledig en correct zijn. Ook moeilijke of delicate informatie moet men u (durven) geven.
 • Onze partij vindt dat het bestuur op dit vlak nog teveel achterop hinkt op andere gemeenten in ons land. Het is nochtans niet moeilijk, men moet maar gaan kijken naar de talrijke mooie inspraakvoorbeelden in andere Vlaamse gemeenten en steden, om te weten hoe het beter kan.

Alleen VOOR U en MET U werken aan de Leefbaarheid van Groot-Kortenberg

  • Samen met u en de deskundigen van onze gemeente gaan we aan het werk om goed doordachte oplossingen te vinden en goede lange termijn beslissingen te nemen.

Ons vertrekpunt komt steeds uit wat er leeft onder de burgers, uit de vragen en noden die er zijn. We luisteren naar alle inwoners, handelaars, ondernemers, verenigingen, … Aanbevelingen van de adviesraden en onze verenigingen zijn belangrijk en stoppen we niet in de schuif (omdat er andere belangen spelen). Adviezen volgen we daadwerkelijk op. Beslissingen zijn dan ook niet meer dan een bekrachtiging van logische en professionele oplossingen, die vanuit de basis en in samenwerking met experten zijn naar boven gekomen.

 • KNV werkt vanuit de basis, onze ‘werkvloer’, en niet vanuit de top.

Betere naleving van het “CHARTER van Kortenberg”

 

  • In 2012 werkten vele inwoners hard mee aan het nieuwe ‘Charter voor Kortenberg’. Voor wie dit intussen al wat lang geleden klinkt of voor wie nog niet lang in onze gemeente woont, u kan het ‘Charter 2012’ nog steeds terugvinden op de website van Kortenberg, alsook de resultaten van de tussentijdse “Chartertoetsen” van 2013 en van 2018.

De intentie was goed en ook het eindresultaat mooi, iedereen stond erachter. De 6 Charterprincipes zouden tot doel hebben om ‘een leidraad te zijn voor het toekomstig beleid’ en om ‘een beleidsdialoog te stimuleren tussen burgers en bestuurders’.

Het is dan ook voor menigen en zeker voor wie meewerkte hieraan frustrerend om te moeten vaststellen dat deze Charterprincipes door de meerderheidspartijen bij het nemen van belangrijke beslissingen, nog steeds niet systematisch worden toegepast. Zes jaar later zijn deze principes nog steeds geen dagelijkse leidraden en hoe vaak wordt er met de burgers ge-dialogeerd? Nochtans werkten meerdere bestuursleden van de meerderheidspartijen ook actief mee tijdens de Charterdagen. Hoe kan dat dan? Hebben sommigen niet goed geluisterd? Moeten we misschien concluderen dat de hele oefening niet ernstig bedoeld was? Sommige handelingen en beslissingen zijn niet in lijn met het Charter (zoals bijv. het zeer dure project voor de (onnodige) verhuis van de bibliotheek, hetwelk reeds enige tijd door de meerderheidspartijen gepushed wordt).

 • Onze KNV leden vinden dat de Charterprincipes geen loze woorden meer mogen zijn, maar effectieve rode draden voor het beleid van Kortenberg. Alle gemeentelijke zaken moeten eraan getoetst worden. Is iets niet in lijn met het Charter, dan wordt het afgevoerd. Veel burgers hebben hard meegewerkt aan de opstelling van dit nieuwe Charter en het is dan ook niet aanvaardbaar dat bestuurders andere belangen laten primeren.

 

Eindelijk een TOEKOMSTVISIE voor Groot-Kortenberg.

 • KNV vindt dat het afgelopen moet zijn met het nemen van ondoordachte, kortzichtige beslissingen her en der, (zoals sommige bouwprojecten), zonder dat er voldoende voorafgaandelijk studiewerk gemaakt werd en zonder dat men rekening houdt met hoe Kortenberg er over enkele jaren zal uitzien. Er ontbreekt nog steeds een globale visie voor de toekomst van Kortenberg.
 • KNV wil dat alle belangrijke gemeentelijke beslissingen (in alle domeinen) ook getoetst worden aan hun ‘impact’ op de gemeente op lange termijn.

Een duidelijke toekomstvisie voor elk domein is dringend nodig, zoals ondermeer voor: wonen, ruimtelijke ordening, verkeer, mobiliteit, onderwijs, financiën, ondernemen, middenstand, milieu, waterhuishouding, ecologie, energie, sport en cultuur, jeugd- en seniorenzorg, veiligheid, enz. Al deze onderwerpen hebben uiteraard hun impact en weerslag op het leven en de leefbaarheid van Kortenberg, op haar inwoners en hun kinderen. Daarom is dit zo belangrijk en voor onze partij een absolute prioriteit.

Zonder een duidelijke toekomststudie en visie weet men niet waar men naartoe gaat en kan toch geen goed doordacht beleid voeren. Dit toekomstplan zal een duidelijke visie inhouden en uitstippelen voor alle genoemde gemeentelijke thema’s. Hiervoor wordt uiteraard ook met de burgers samengewerkt, met alle adviesraden en waar nodig met andere interne of externe experten.

 • Er moet over gewaakt worden dat er bij het ontwerp en totstandkoming van dit plan, ook voldoende rekening wordt gehouden met de ‘draagkracht’ van onze landelijke groene gemeente en met de maximale zorg voor ieders belangen (en niet het eigenbelang van welbepaalde groepen of individuen).

 

Dringend een GLOBAAL MEERJARENPLAN voor de WATERBEHEERSING

 • De waterproblematiek van Kortenberg kent intussen iedereen. Regelmatige overstromingen, ondergelopen kelders en huizen, modderstromen, straten en rioleringen die het water niet meer aankunnen, schade, miserie, kosten en verlies. Het is een realiteit waar sommige straten en wijken meermaals per jaar mee kampen zowel in het centrum van Kortenberg als alle deelgemeenten.

Niettemin werd dit probleem van de waterbeheersing door het bestuur gedurende opeenvolgende decennia en opeenvolgende politieke legislaturen steeds opnieuw ernstig onderschat en niet prioritair gevonden. Overal wordt er verkaveld en bijgebouwd, veel nieuw beton maar er is op veel plaatsen is nog steeds niet geïnvesteerd in bijv. het aanleggen van nieuwe rioleringen, meer en grotere spaarbekkens. Zo weet men al zeer lang dat het spaarbekken ter hoogte van de Sterrebeeksesteenweg niet voldoende capaciteit meer had, maar men deed er niets aan, zelfs lange tijd niet eens meer het nodige onderhoud.

Het is moeilijk te begrijpen, maar tot op vandaag ontbreekt nog steeds een globaal stappenplan voor deze als maar groter wordende waterproblematiek. Op de koop toe wordt deze ellende door de huidige meerderheidspartijen nog altijd geminimaliseerd. De email antwoorden van onze burgemeester aan slachtoffers van overstromingen hebben nog steeds dezelfde gekende inhoud als 10 jaar geleden. De antwoorden getuigden en bevestigen alleen maar wat we weten, namelijk dat er nog steeds te weinig ernst aan gewerkt wordt.

Net als de veel te kleine rioleringen in onze straten het water reeds lang niet meer slikken, ‘slikken’ en verdragen de getroffen inwoners dit ook niet meer.

 

De recent gestarte werken aan de Sterrebeekse steenweg waarbij het spaarbekken ongeveer met iets meer dan 60% wordt vergroot (en dus niet verdubbeld zoals het bestuur beweert), hadden reeds vele jaren geleden moeten plaatsvinden. Het is ook onduidelijk hoelang het vernieuwde bekken de mensen zullen kunnen beschermen tegen de waterellende. De berekeningen zijn reeds een aantal jaren oud en het klimaat verandert snel. Het moto van het gemeentebestuur is: lokaal bufferen en

infiltratie. Maar hoe doe je dat in de kleigrond of drassige gronden van Kortenberg? Zolang men maar infilteert en buffert kan er volgens dit bestuur zonder problemen verder gebouwd worden (zelfs appartementsgebouwen) in overstromingsgevoelige gebieden. Modderstromen los je ook niet op met enkele kleine erosiewerken. De problemen worden systematisch doorgeschoven naar de toekomst omdat er nog steeds een gebrek is aan een tijdige globale visie en structurele aanpak voor de waterhuishouding.

 • Reeds jaren steunt KNV als geen andere partij de slachtoffers van overstromingen en dringt er bij het bestuur op aan te dringen om hier prioritair werk van te maken. We kregen weinig gehoor. Intussen worden wel nieuwe verkavelingen en nieuwe grootschalige projecten in de risicogebieden gepland.
 • Waterhuishouding is een complexe materie die vraagt om een combinatie van evaluties en diepgaand studiewerk, op basis waarvan dan een globaal lange termijn stappenplan dient uitgewerkt worden voor alle risicozones in Groot-Kortenberg.
 • KNV vindt dat pas nadat het probleem wetenschappelijk in kaart is gebracht en de oplossingen gekend zijn, er kan bekeken worden waar plaats is voor nieuwe verkavelingen, appartementsgebouwen en sociale woningen. Niemand wil tenslotte bedrogen uitkomen noch onderlopen, ook niet de kopers of huurders van sociale woningen.
 • KNV vindt ook dat er nieuwe en strengere bouwvoorschriften moeten komen, teneinde de ‘bescherming’ van de bewoners van nieuwe woningen maximaal te garanderen.

Verder aanvullen met andere topics: Wonen, Jeugd, Sport, Cultuur, Groen/Ecologie enz..