Wat vindt KNV van …

Wat vindt KNV van:

Ruimtelijke ordening:

Wonen is een basisbehoefte voor elke mens. Een gespreid aanbod voor ieders inkomen en noden is dus noodzakelijk. Een studie naar de woonbehoefte is nodig om onderwijs, seniorenbeleid, milieu, waterbeheersing op af te stemmen.

Mobiliteit en Verkeersveiligheid:

Een goede, vlotte en veilige bereikbaarheid door de deelgemeenten is nodig voor alle verkeer. Ook voor voetgangers en fietsers. Duurzame verplaatsingen moeten worden aangemoedigd. Er moet met de provincie en de inwoners van Kortenberg worden samengewerkt om de mobiliteit en verkeersveiligheid te verhogen. Een aantal speerpunten:

  • Een verhoging van het aantal treinverbindingen met betere aanduidingen van vertrek- en aankomsttijden
  • Een betere beveiliging van de fietsenstallingen aan de stations
  • De verkeersveiligheid op de Leuvensesteenweg verbeteren door betere samenwerking met de provincie
  • Het sluipverkeer nog verder ontmoedigen
  • De gevaarlijke punten direct aanpakken, zoals de Kouterstraat, Kwerpsebaan …)

Waterbeheersing :

In groot-Kortenberg zijn sinds mensenheugenis natuurlijke waterlopen en waterrijke gebieden. We dienen daar rekening mee te houden in de besluiten op lange termijn. Gedempte waterlopen kunnen terug worden open gemaakt. Een samenwerking met de provincie en, indien nodig, met de buurgemeenten, is aangewezen om de waterbeheersing in kaart te brengen en te verbeteren.

Milieu:

Iedereen heeft nood aan een groene omgeving en samen met ideeën van de inwoners, partners zoals Natuurpunt en de provincie kunnen we samenwerken tot het ontwikkelen van een globale groene gemeente waar het aangenaam vertoeven is voor jong en oud. Er is nood aan een samenwerking met landbouwers, ondernemingen en specialisten om b.v. aan de waterbeheersing te werken en hieromtrent een beleid voor nu en de toekomst te ontwikkelen.

Seniorenbeleid en Ouderenzorg:

We worden met z’n allen ouder. Dit betekent dat we voldoende aandacht moeten besteden aan een goed seniorenbeleid en zorg voor de ouderen.

Het aanbod aan dienstverleningen kan beter worden afgestemd door:

  • serviceflats, over de deelgemeentes te verspreiden zodat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen
  • een uitgebreider en aangepast vervoer voor ouderen die minder mobiel zijn
  • een uitgebreide dagopvang waar het aangenaam verblijven is
  • lokale serviceflats en woonzorgcentra maken extra woonruimte vrij in onze gemeente voor jongere inwoners
  • voetpaden, wegen, openbare diensten toegankelijker maken voor rolstoelgebruikers

Zorg dat deze faciliteiten dicht in de buurt van school, crèche en winkelcentrum zijn, om de betrokkenheid met de omgeving te versterken.

Onderwijs:

Voldoende plaats en plaatsen voor de scholen en het stijgend aantal leerlingen is hoog nodig. Een te hoog leerlingenaantal ontneemt de mogelijkheid om elke leerling de nodige ondersteuning te geven. Een aanbod aan verschillende onderwijssystemen en richtingen is nodig om voldoende diversiteit in de gemeente aan te bieden. GO-onderwijs, gemeentelijk onderwijs, ook bijvoorbeeld Freinetonderwijs, Steineronderwijs,…)

Schoolgroepen samenbrengen ter bevordering van een betere en frequentere samenwerking. Samenwerking is een eigenschap die in het latere level verwacht wordt; scholen moeten daarom het goede voorbeeld geven. Ouderraden van de verschillende scholen uit de verschillende netten samenbrengen om ideeën uit te wisselen, in het belang van de leerlingen, hun ouders en de scholen. Zo valt vakantie-opvang per deelgemeente te overwegen, zoals in Zaventem. Indien het aantal op te vangen leerlingen, in een deelgemeente, niet voldoende is ten opzichte van het aantal speelpleinbegeleiders wordt een vervoer naar de centrale opvang ingelegd.